1

Hälsningar
Mats

2

PM ICQ/br

54a soltak, 56 cab, 61a soltak, 59a, 74 cab
Wesfalia Syncro 88a,
88a camping buss utomat till salu
golf cab 82a till salu
Porsche 912 66a, Porsche 912E 1976,
Medlem i VW Maffian, VWHK & typ2klubb